Skip to content
Home » บทความ » เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

Recruitment consultants คืออะไร

Recruitment Consultant คืออะไร สำคัญอย่างไรในการจัดหาบุคคลากร

  • by

Recruitment Consultant คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสรรหาบุคคลากรที่เหมาะกับธุรกิจ ศึกษาความสำคัญและบทบาทที่มีต่อการจัดหาบุคคลากรในบทความนี้